Dokument do pobrania

Ogólne warunki umów zawieranych przez SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów zwane dalej „OWU” mają zastosowanie do wszystkich umów spedycji, przewozu, sprzedaży i dostawy, zawieranych przez SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja  70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391, której dokumenty rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „SKL”, jako spedytora, przewoźnika, sprzedawcę, lub dostawcę.
 2. OWU stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalony i stosowany przez SKL.
 3. OWU stanowią integralną część umowy zawieranej przez SKL, niezależnie od treści dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, a w szczególności listów przewozowych, zleceń transportowych oraz innych dokumentów handlowych sporządzonych w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej.
 4. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż OWU.
 5. OWU mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy zwaną dalej „Kontrahentem” jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. OWU publikowane są na stronie internetowej SKL oraz udostępniane są przy zawieraniu umowy.
 7. OWU w postaci elektronicznej załączane są do korespondencji handlowej prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej (email) jako plik w formacie PDF.
 8. OWU wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, w szczególności stosowanych przez Kontrahenta SKL.
 9. Informacje dotyczące usług i produktów oferowanych przez SKL przedstawione w katalogach, cennikach, folderach, materiałach prasowych, a także zamieszczone na stronie internetowej SKL mają jedynie charakter reklamowy, nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie stanowią elementu zawartej umowy.
 10. Termin zapłaty należności przez Kontrahenta na rzecz SKL wynosi 14 dni, chyba, że inny termin zapłaty wskazano na fakturze wystawionej przez SKL.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku terminowego dokonania płatności na rzecz SKL.
 12. W przypadku opóźnienia płatności przez Kontrahenta, SKL należą się maksymalne odsetki za opóźnienie ustalone zgodnie z art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego.
 13. SKL oraz Kontrahent zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, dotyczących jej warunków. Zachowanie tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub koniecznych dla wykonania umowy. Obowiązek tajemnicy trwa także po zakończeniu umowy i nie jest ograniczony w czasie.
 14. Umowa zawierana jest w języku polskim. Język polski stanowi podstawę do dokonywania wykładni umowy niezależnie od kraju siedziby lub pochodzenia Kontrahenta.
 15. W przypadku zawarcia umowy z Kontrahentem będącym osobą fizyczną, SKL jako administrator będzie przetwarzał dane osobowe tej osoby na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, postępowań reklamacyjnych, dochodzenia roszczeń, oraz wykonania obowiązków podatkowych.
 16. Jurysdykcję we wszelkich sprawach wynikających z umowy zawieranej przez SKL z Kontrahentem mają sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarcie umowy, której integralną część stanowią OWU jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej jurysdykcji, o której mowa w art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
 17. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej przez SKL z Kontrahentem podlegają prawu polskiemu. Zawarcie umowy, której integralną część stanowią OWU jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej wyboru prawa w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 18. Do umowy zawartej przez SKL z Kontrahentem nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych  o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 45 poz. 286).
 19. Wszelkie spory powstałe na gruncie umowy zawartej przez SKL z Kontrahentem będą rozstrzygać sądy powszechne właściwe miejscowo dla SKL.
 20. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy zawartej przez SKL z Kontrahentem wymagają zachowania formy, w jakiej umowa została zawarta pod rygorem nieważności.
 21. Szkody związane z transportem i dostawą zakupionych towarów do Klienta, jeśli została nam zlecona, należy zgłaszać:
  a) zgłoszenie uszkodzeń zewnętrznych opakowania należy zgłaszać w obecności Kuriera lub Kierowcy na jego formularzu
  b) zgłoszenie uszkodzeń wewnętrznych wynikających z dostawy można zgłaszać do godziny 16:00 roboczego dnia następnego od daty odbioru pisemnie do BOK
 22. W obu przypadkach należy zrobić zdjęcia uszkodzeń i je dostarczyć do BOK.
 23. Brak zachowania powyższych zasad z pkt 21 zdejmuje z SKL odpowiedzialność za szkody wynikłe w transporcie

Poznań, 25.07.2018

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając stronę akceptujesz politykę prywatności oraz RODO. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij