WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI Crystal-Panel.com

 1. Firma SKL Plus Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem udziela na wszystkie produkty marki CRYSTAL-PANEL.com gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, stanowiące wady produkcyjne lub wady materiałowe.
 3. Reklamację należy składać Gwarantowi w sposób pisemny, a towar należy odesłać wraz z dokumentem zakupu (faktura). Jeżeli przedmiot reklamacji jest wbudowany w instalację klienta wówczas Klient samodzielnie i na własny koszt wymontowuje i ponownie montuje komponent.
 4. Dostarczenie towaru w fabrycznym opakowaniu nie jest wymagane w przypadku zastosowania innego opakowania, które odpowiednio zabezpieczy reklamowany towar w transporcie.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Gwarant pokrywa koszty przesyłek z i do miejsca pierwotnej dostawy reklamowanego towaru.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dostarczeniu reklamowanego towaru do Gwaranta.
 7. Gwarant zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o sposobie zaspokojenia roszczenia gwarancyjnego.
 8. Jeżeli zajdzie potrzeba zbadania produktu w laboratorium producenta lub importu części zamiennych do naprawy z zagranicy, czas naprawy może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 9. W przypadku braku możliwości naprawy towaru zostanie on wymieniony na taki sam lub o zbliżonych parametrach. W przypadku braku możliwości wymiany Gwarant dokona zwrotu zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 10. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w jakim przedmiot pozostawał u Gwaranta.
 11. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez przepięcia w sieci elektrycznej, upadek, nacisk lub inne uszkodzenia mechaniczne, samodzielną modyfikację lub naprawę, nieprawidłowy montaż, czyszczenie lub przechowywanie, działanie wody, wysokiej temperatury, chemikaliów lub zdarzenia losowe.
 12. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli reklamowany towar jest niekompletny lub nie znajduje się w stanie, w jakim był wydany.
 13. Wybrane produkty mogą być oznaczone numerem seryjnym i/lub plombą. Usunięcie, zamazanie, zmiana numeru seryjnego lub zerwanie plomby unieważnia gwarancję.
 14. Gwarancją nie są objęte zmiany charakterystyki użytkowej produktów wynikające z normalnego zużycia produktu, np. spadek wartości strumienia świetlnego w czasie, nieznaczna zmiana barwy światła, itp.

 

Adres wysyłki reklamowanych towarów prosimy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta, w zależności od gabarytów towaru będą one wysyłane na jeden z dwóch adresów.

 

Poznań. Obowiązuje od 25.07.2018

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając stronę akceptujesz politykę prywatności oraz RODO. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close